Historie Orkistanská očima sira Jošta Hloubětínského

Sepsal(a): Bart

Orkistanští. Hrdí válečníci proslulí svou odvahou a schopností spolupracovat. Jedná se o skupinu elfů a elfek která již po dlouhé roky slouží králi. V dobách míru chrání jižní hranici elfího království a v dobách války vždy uposlechne volání krále a s odvahou a ctí se staví na křídlo královské armády. Zakladatelem a velitelem této vznešené elfí jednotky jest Johnny spanilí pán Písnický. Tento udatný válečník kdysi přijal do své družiny dva mladé elfy: GrayDragona mistra Roztylského a sira Jošta Hloubětínského. Oba dva se pod zkušeným Johnnyho vedením rychle staly zdatnými válečníky a prvními členy slavného Orkistanu. Později se k nim přidali i další elfí válečníci a válečnice: klidný Rybka Černomostecký, lukostřelecký mistr Plk, a tři mladé střelkyně: Lucie, Tereza a Iveta. Touto dobou se však již od Mlžných hor blížila temnota. Bubny skřetích armád byly slyšet stále blíž a pod Osamělou horou se shromažïovaly armády lidí, trpaslíků a elfů aby překonaly stará nepřátelství a společně porazily blížící se hrozbu. I Orkistanští uposlechli výzvy svého krále a přidali se k formující se elfí armádě. Byli zařazení pod velení generála Maxi Obra v jehož  službách byli rozhodnuti buï zvítězit nebo zemřít. Boje byli opravdu kruté a každá šarvátka si vždy vynesla mnoho obětí na obou stranách. Pluk generála Maxi Obra však stále s velkým počtem přeživších válečníků postupoval nepřátelským uzemím. Navzdory všem snahám se však Orkistanští v jedné bitvě na konci prvního dne roztrousili po bitevním poli a trvalo dlouhé hodiny, než se všichni opět sešli v táboře elfího vojska. Noc byla plna napjatého očekávání neb bylo jasné, že spojené skřetí armády se zítra pokusí o závěrečný útok. Nikdo z Orkistanských v noci příliš nenaspal, přesto byli všichni ráno připraveni k boji. Během dopoledne druhého dne došlo k několik zmateným potyčkám, při kterých byla Maxi Obrova jendotka donucena, za těžkých ztrát, ustoupit. Orkistanští pod Johnnyho vedením ustupovali pomalu s celým plukem. Při tomto ústupu byl sir Jošt raněn postupující skřetí armádou, když chránil svého generála. Nakonec se však všem Orkistanským podařilo uniknout a znovu se seřadit pod Maxi Obrovím velením. Armády dobra byly seřazeny a připraveny k závěrečnému odporu proti skřetí přesile. Trubky zatroubily a rozhodující bitva celé války započala. Orkistan se spolu s celým zbytkem armády vydal na pochod proti nepříteli. Skřeti se rozběhli do připravených armád dobra a řež začala. Štíty praskaly, bubny bubnovaly a skřeti znovu a znovu jako lavina naráželi do řad vojsk dobra. Zdálo se, že to nikdy neskončí a mnoha vojákům již docházely síly, ale náhle skřetí tlak povolil a skřetí hráz byla na několik místech prolomena (v místě, kde stáli Orkistanští také). Morálka skřetů padla a zbývající vojáci se dali na zmatený ústup. Přeživší válečníci dobra se jali je pronásledovat. Zanedlouho bylo bitevní pole poseto mrtvolami těch skřetů kteří nestihli utéct zpět do hor. Bohužel mezi mrtvými neleželi pouze skřeti, ale i mnoho houževnatých trpaslíků, hrdých lidí a sličných elfů. Mezi nimi i všechny tři Orkistanské lukostřelkyně. Nic nezmohla lítost zbylých členů. Museli se vrátit zpět do svých domovů na jižní hranici, kde je hřálo vítězství nad skřety, které zabezpečilo na nějakou dobu mír, a čekat než budou znovu povoláni do boje.

Nastalo dlouhé mírové období, během kterého Orkistanští rozhodně nezaháleli. Bylo jim jasné, že tohle nebyl polsední skřetí pokus o ovládnutí kraje pod Osamělou horou. Zbrojíři začali kovat nové zbraně a zbroje a pět přeživších členů Orkistanu nezahálelo a cvičilo se v boji. Siru Joštu se však zdálo, že Orkistan potřebuje nové válečníky a válečnice. Začal se poohlížet po svém rodném kraji a brzy se k němu několik elfů a elfek přidalo. Jako první to byl Šibřík Halama, odvážný elf, který svůj život nedá lacino. Dále to byly dvě elfí slečny a Hloubětínské patriotky: Zuzana zvaná též Freya a Kateřina. Poslední dva členy ze svého kraje přibral sir Jošt v okolí Hloubětínských vod, ve kterých se rozhodl osvěžiti. Jednalo se o dva velmi mladé elfy: Berena Lehoveckého a mistra Xandra. Ovšem zástava orkistanská nelákala pouze elfy z Joštových rodných krajů. Do služeb Johnnyho  se ještě přidali: GrayDragonův bratr Kronos a Xandrův bratranec zvaný Bratranec.zpět
Komentáře
fotoZatím nikdo nekomentoval,